Genesis – Genesise
Exodus – Eksodusi
Leviticus – Levitikusi
Numbers – Numeri
Deuteronomy – Duteronomi
Joshua – Joshuwa
Judges – AbAhluleli
Ruth – Ruthe
1Samuel – 1 Samuweli
2Samuel – 2 Samuwel
Song od Solomon – IsiHlabelelo SeziHlabelelo
Isaiah – Isaya
Jeremiah – Jeremiya
Lamentations – IsiLilo
Ezekiel – Hezekeli
Daniel – Daniyeli
Hosea – Hoseya
Joel – Joweli
Amos – Amose
Obadiah – Obadiya
Jonah – Jona
Micah – Mika
Nahum – Nahume
Habakkuk – Habakuki
Zephaniah – Zefaniya
Haggai – Hagayi
Zachariah – Zakariya
Malachi – Malaki
iTestamente Elisha – N. T.
Matthew – Mathewu
Mark – Marku
Luke – Luka
John – Johane
Acts – IzEnzo
Romans – AmaRoma
1Corinthians – 1 Korinte
2Corinthians – 2 Korinte
Galatians – Galathiya
Ephesians – Efesu
Philippians – Filipi
Colossians – Kolose
1Thessalonians – 1 Thesalonika
2Thessalonians – 2 Thesalonika
1Timothy – 1 Thimothewu
2Timothy – 2 Thimothewu
Titus – KuThithu
Philemon – KuFilemoni
Hebrews – KumaHeberu
James – EkaJakobe
1Peter – 1 Petru
2Peter – 2 Petru
1John – 1 Johane
2John – 2 Johane
3John – 3 Johane
Jude – EkaJuda
Revelation – IsAmbulo

Leave a Reply